Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Trzebieszowie przystąpił do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja programu na terenie Gminy Trzebieszów przebiegać będzie od. 12.05.2021 r.  do 31.12.2021 r.

Kwota dofinansowania wynosi: 12 642,00 zł

Całkowita wartość Programu stanowi kwota:  12 642,00 zł

Głównym celem Programu jest  wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Cele szczegółowe:

  • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  • Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
  • Zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Na terenie Gminy Trzebieszów wsparciem Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objęte zostały 3 osoby niepełnosprawne w wymiarze 12 godzin miesięcznie przypadających na jedną osobę.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. Programu można uzyskać pod nr tel. 25 796 05 73.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie